Sabtu, 25 Juli 2009

tak

Tak biru lagi lautku

Tak riuh lagi camarku

Tak rapat lagi jalamu

Tak kokoh lagi karangku

Tak buas lagi ombakmu

Tak elok lagi daun kelapaku

Tak senyum lagi nelayanku

Tak senyum lagi nelayanku

Tidak ada komentar:

Posting Komentar